Timetable

 

Wednesday

Thursday

 

Monday

Tuesday